Оглас за пријем у радни однос секретара суда

 

Виши суд у Пожаревцу,  на основу члана 61. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 12. став 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 85/15 – решење УС, 81/16 – одлука УС), у складу са Правилником о попуњавању извршилачких радних места у судовима („Службени гласник РС”, бр. 43/10) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Пожаревцу Су I-1 28/15 од 19.01.2016. године, оглашава јавни конкурс за пријем у радни однос државног службеника и то

 

СЕКРЕТАР СУДА  на неодређено време 1 извршилац у звању самостални саветник

 

Опис послова према важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места: Помаже председнику суда у вршењу послова судске управе, израђује  нацрте нормативних аката, прима странке, прима захтеве за изузеће и израђује нацрте одлука по поднетим захтевима, обезбеђује замене одсутних запослених, обавља послове у вези израде извештаја о раду суда, припрема акте о правима из радних односа запослених, врши надзор над персоналном евиденцијом запослених и пословима који се односе на рад и радне односе, надгледа и контролише рад унутрашњих јединица – служби, припрема предмете на које се односе притужбе странака, реферише стање у списима предмета председнику суда и припрема нацрте одговора по притужбама, врши писмену коресподенцију са другим државним органима, руководи библиотеком суда, организује рад судског особља и обавља друге послове по налогу председника суда

 

Услови: стечено високо образовање на правном факултету, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен правосудни испит и најмање 5 година радног искуства у струци.

Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају и услове за заснивање радног односа прописане чланом 24. и 26. Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18) и чланом 45. став 1. Закона о државним службеницима. Као државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

            Место рада: Виши суд у Пожаревцу, улица Јована Шербановића 4, Пожаревац.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију:

Прибављање доказа о чињеницама које су неопходне за одлучивање: Чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.18/16 и 95/18-аутентично тумачење) прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 59. став (2) овог закона).

 

Сагласно наведеном Виши суд у Пожаревцу ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених, осим уколико кандидат изричито изјави да ће наведене податке прибавити сам. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

 Кандидати пријаву подносе на обрасцу који се може преузети на интернет презентацији-сајту суда на веб адреси: www.po.vi.sud.rs, или непосредно у просторијама Судске управе Вишег суда у Пожаревцу на адреси Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр 4, а пријава садржи и податке о начину прибављања података из службених евиденција  (кандидат се опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега); уз пријаву кандидати подносе оригинал или оверену фотокопију доказа о одговарајућој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, оригинал или оверену фотокопију исправа којима се доказује тражено радно искуство (потврде, решења, уговори и друга акта из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), потврду да кандидату није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа коју издаје државни орган у коме је кандидат био у радном односу (подносе само кандидати који су били у радном односу у другом државном органу).

 

Потребно је да кандидати пријаву потпишу својеручно.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама (осим уверења о неосуђиваности које не може да буде старије од 6 месеци). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

            Рок за подношење пријава на оглас са кратком биографијом и одговарајућом документацијом је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

            Кандидати пријаве на оглас подносе на адресу: Виши суд у Пожаревцу, ул. Јована Шербановића број 4, лично или препорученом пошиљком, са назнаком „За конкурс за пријем секретара суда“.

            Лице које је задужено за  давање обавештења о конкурсу  је Ђорђе Стефановић,  контакт телефон 012/523-886.

            Напомена:

            Пробни рад је обавезан за кандидата који први пут заснива радни однос у државном органу и траје 6 месеци.

             Стручну оспособљеност кандидата конкурсна комисија вреднује оцењујући испуњеност услова према тексту огласа, усаглашеним са описом радног места у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији  радних места у Вишем суду у Пожаревцу, као и према претходном радном искуству кандидата и евентуалном стручном усавршавању и посебним областима знања.

            Знање кандидата конкурсна комисија ће вредновати на основу усменог разговора са кандидатима, провером познавања прописа из домена организације и рада суда у области од значаја за функционисање судске управе (Закон о уређењу судова, Закон о судијама, Судски пословник), те провером опште културе, ценећи стручно знање у области рада на том радном месту, а узимајући у обзир и мишљење претходних послодаваца за лица која су већ била у радном односу.

            Вештине кандидата конкурсна комисија вреднује ценећи вештину комуникације, логичког и аналитичког резоновања и елоквенције.

            Датум и место разговора на коме ће бити извршена провера знања и вештина кандидата биће накнадно одређени о чему ће кандидати бити благовремено обавештени, с тим да разговор неће бити обављен пре 1.4.2019. године.

             Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази (оверене фотокопије или оригинал) конкурсна комисија ће одбацити.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег суда у Пожаревцу, на порталу е-управе, на огласној табли суда, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Председник Вишег суда у Пожаревцу Драган Вучићевић с.р.

 

 

 

 

Пријава на конкурс Величина: 0.12 MB
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак Величина: 0.14 MB