Контакт подаци

Контакт

Назив: ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Адреса: Ул. Јована Шербановића бр.4, 12000 Пожаревац
Телефон: 012/523-886, 012/523-986, 012/522-541
Фах: 012/514-215

Матични број: 17773011
ПИБ: 106399633
Шифра делатности: 8423
Рачуне води Управа за трезор
Редован рачун: 840-1620-21
Рачун депозита: 840-255802-89
Рачун казни и трошкова поступка: 840-29575845-45
Рачун судских такси: 840-29601845-33

Писарница пријем писмена непосредно врши сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова.

Разгледање списа, преписивање или тражење одређених информација и уверења  врши се сваког радног дана од 9,00 до 13,30 часова.

За пријем странака задужен је председник или заменик председника, и то сваког 15. у месецу (у случају да је нерадни дан првoг наредног радног дана) и задњег радног дана у месецу, и то у времену од 9.00 до 13.00 часова.