Уверење за правна лица

Сходно члану 32 Закона о одговорности правних лица за кривична дела, ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ домаћа правна лица, као и представништва или огранци страног правног лица, која имају седиште на територији Републике Србије, да се од 28.10.2013.године, захтев за давање података из казнене евиденције на меморандуму правног лица, за кривична дела из надлежности Вишег суда у Пожаревцу, подноси Вишем суду у Пожаревцу и то на пријемном шалтеру у приземљу судске зграде, канцеларија бр.4, сваког радног дана у периоду од 08:30 до 13:30 часова.