СУДСКА УПРАВА ВИШЕГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ

Судску управу Вишег суда у Пожаревцу чине:

  1. председник суда - судија Драган Вучићевић. Поред руковођења судом, између осталог, задужен за евиденцију, праћење рада и распоређивање судијских помоћника;
  2. заменик председника суда - судија Милица Аризановић, овлашћена и за информисање и контакте са јавношћу и медијима у грађанскоправној материји (портпарол), да поред председника суда одлучује о приговорима ради убрзавања поступка, притужбама које се односе на грађанску материју и приговорима и жалбама изјављеним у вези приговора у смислу Закона о заштити права на суђење у разумном року
  3. судија др Гордана Видојковић за информисање, контакте са јавношћу и медијима у кривичној материји (портпарол); задужена за евиденцију, праћење рада, распоређивање и спровођење програма обуке и стручног усавршавања судијских приправника и волонтера
  4. судија Бранислава Савовић за  уређивање и ажурирање интернет презентације-сајта Вишег суда у Пожаревцу; да у име суда законском заступнику Вишег суда у Пожаревцу - Државном правобранилаштву, Одељење у Пожаревцу, доставља писмена изјашњења у поступцима који се воде пред надлежним органима, као и да се у име суда изјашњава у свим поступцима који се воде пред другим државним органима на територији Републике Србије, где је странка у поступку Виши суд у Пожаревцу
  5. секретар суда - Ђорђе Стефановић, који поступа и у Служби за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима
  6. административно-технички секретар - Зорица Робуљевић
  7. Данијела Грујић, судијски помоћник и поступа у Служби за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима.

Писмена која се односе на послове судске управе распоређују се у групе и подгрупе на начин одређен чланом 262. Судског пословника.

Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда или по овлашћењу председника суда заменик председника суда, односно секретар суда, и то: 15-ог у месецу (у случају да је нерадни дан првoг наредног радног дана) и последњег радног дана у месецу од 9:00 до 13:00 часова.