ЗАПОСЛЕНИ У СУДУ

 Судско особље Вишег суда у Пожаревцу, поред судијских помоћника, чине и државни службеници и намештеници запослени на административним, техничким, рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

 Број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским планом. Мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за послове правосуђа.

 Судско особље дужно је да савесно и непристрасно обавља своје послове и чува углед суда.

 

 

 Распоред судског особља:

         

Шеф писарнице је ЈАСНА ЂАЛЕТИЋ.

Заменик шефа писарнице је СЛАЂАНА ЖИВКОВИЋ.

Шеф рачуноводства је МАРИЈАНА ЈАНКОВИЋ.

Шеф дактилобироа је СЛАВИЦА ПЕТРОВИЋ. 

Техничар за ИТ подршку је САША ФИЛИПОВИЋ.

Руководилац правосудне страже и противпожарне заштите је ДЕЈАН МИЛОЈКОВИЋ.