Председник суда

Драган Вучићевић

Заменик председника суда

Милица Аризановић

                                              

  1. Кривично одељење

Председник Кривичног одељења је судија Југослав Скендери.

Заменик председника Кривичног одељења је судија Зоран Јанковић.

Судије Кривичног одељења за поступање у првом степену и у кривичним поступцима против малолетних учинилаца кривичних дела :

председник Првог кривичног већа - судија др Гордана Видојковић

председник Другог кривичног већа- судија Зоран Јанковић

Судије за претходни поступак и у вези са предузимањем неопходних процесних радњи у оквиру спровођења тзв тужилачке истраге и судија за извршење кривичних санкција:

судија Југослав Скендери

У случају спречености или одсутности, као и ради ефикаснијег поступања у случају повећаног обима послова, поступајућем судији пружаће помоћ у раду или га замењивати судија Драган Вучићевић.

 У кривичном већу које ће одлучивати о жалбама на одлуке основних судова, односно у кривичном већу за одлучивање ван главног претреса распоређени су:

судија Драган Вучићевић, стални председник Првог већа

судија Југослав Скендери, стални председник Другог већа

Као чланови већа учествују судије др Гордана Видојковић и Зоран Јанковић, а у случају спречености или процесне немогућности за поступање члана већа – судије Кривичног одељења, у раду већа учествоваће судије Грађанског одељења, по распореду који одређује судска управа.

                       

  1. Грађанско одељење

Председник Грађанског одељења је судија Весна Вуковић

Заменик председника Грађанског одељења је судија Милица Аризановић

 

На пословима у првостепеној парничној материји, те осталим грађанским предметима поступају четири већа:

судија Милица Аризановић, стални председник Првог већа

судија Весна Вуковић, стални председник Другог већа

судија Мирјана Савић, стални председник Трећег већа 

судија Бранислава Савовић, стални председник Четвртог већа

 

За поступање у грађанским предметима по жалби (мала апелација) образована су два грађанска већа:

 Прво веће чији је стални председник судија Милица Аризановић. до избора нових судија који би поступали у том већу, као први други члан тог већа поступаће судије из Другог већа и судије из Кривичног одељења, по распореду који доноси председник суда.

Друго веће чији је стални председник судија Весна Вуковић, први члан већа судија Мирјана Савић, а други члан већа судија Бранислава Савовић, које уједно мењају председника већа у случају њене спречености, одсутности или процесне немогућности за поступање, и то свака у свом предмету у коме поступа као судија известилац.