Судијски помоћници

Послови и звања судијских  помоћника

  Судијски помоћник у звању саветника обавља следеће послове: 

  1. помаже судији у раду,
  2. проучава правна питања у вези с радом судија у једноставнијим предметима, израђује нацрте једноставнијих судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, под надзором и упутствима судије обавља и друге стручне послове, као и послове по налогу председника суда.

 Услови за стицање звања судијског помоћника су стечено високо образовање на правном факултету на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен правосудни испит

 Судијски помоћник у звању самосталног саветника обавља следеће послове:

  1. помаже судији у раду,
  2. проучава правна питања у вези с радом судија у појединим предметима,
  3. израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање,
  4. самостално или по упутствима судије обавља и друге стручне послове, као и послове по налогу председника суда.

Услови за стицање звања самосталног саветника су стечено високо образовање на правном факултету на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита

 Оцењивање рада

Рад судијског помоћника оцењује се једном годишње Правилником о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника ("Службени гласник РС", број 32/2016), то исто важи и за судијског помоћника који је примљен у радни однос на одређено време. Судијски помоћник се оцењује за период од 01.јануара до 31.децембра, а резултати постигнути у извршавању послова и радних циљева се вреднују шестомесечно. Мишљење о раду са предлогом оцене судијског помоћника даје седница одељења, у које је судијски помоћник распоређен или судија или веће с којим судијски помоћник ради, ако није распоређен у одељење суда – предлагач оцене. Рад судијског помоћника оцењује председник суда, по прибављеном мишљењу предлагача оцене. Оцене којима судијски помоћник може бити оцењен су: "нарочито се истиче", "истиче се", „добар“, "задовољава" и „не задовољава".

            Судијски помоћници у Вишем суду у Пожаревцу

                       

Судијама у раду помажу, проучавају правна питања у вези са радом судија у  предметима, израђују нацрте судских одлука и припремају правне ставове за публиковање, под надзором и по упутствима судија, судијски помоћници, и то:

  • у кривичној материји Бранислав Кенда, који уједно помаже у раду и судији за извршење кривичних санкција,
  • у грађанској материји Данијела Грујић, Данијел Љубојевић, Марија Михајловић и Ивана Ђорђевић,

послови уједначавања судске праксе Грађанског одељења праћењем нацрта одлука, ради предупређења експедовања одлука различите садржине евентуално донетих од стране различитих већа по истоветним материјама, поверени су судијском помоћнику Данијели Грујић, коју у случају потребе замењује судијски помоћник Ивана Ђорђевић.