СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИЦИ И ВОЛОНТЕРИ У ВИШЕМ СУДУ У ПОЖАРЕВЦУ

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Пожаревцу, на који сагласност даје ресорно министарство, није систематизовано радно место приправник.  

Међутим, Виши суд у Пожаревцу има разумевање и интересовања за младе дипломиране правнике који желе да стекну потребна знања, праксу и услове за полагање правосудног испита, па заинтересоване прима на приправничку обуку у својству приправника волонтера.

Одредбом члана 67. Закона о уређењу судова ("Службени гласника РС", број 116/08, 104/09...108/16) прописано је да дипломиран правник као волонтер може бити примљен на обуку у суд ради стицања радног искуства и услова за полагање правосудног испита без заснивања радног односа.

Волонтер закључује уговор о волонтирању.

Динамика програма је утврђена тако што је одређено да ће приправник обићи све судске службе и упознати службенике суда и судије. Приправници своју праксу започињу радом у судској писарници. Након завршеног рада у судској писарници, приправници се распоређују у судска одељења.

У оквиру обуке приправник ће присуствовати главним претресима (кривица) и седницама, односно расправама (парница), и радити све адекватне послове који одговарају нивоу личне оспособљености приправника. Процену о томе доноси судија који спроводи обуку.

Након две године радног искустава на пословима правне струке у правосудним органима, приправник волонтер стиче законски услов за полагање правосудног испита.

Носиоци послова обуке:

 

председник суда – Драган Вучићевић

надзорни судија (судија одређен годишњим распоредом послова за вођење обуке судијских приправника и волонтера) - судија Гордана Видојковић.

Председник суда одређује надзорног судију и координатора за рад са судијским приправницима и волонтерима, који ће бити задужен за спровођење, праћење и контролу обуке судијских приправника. Надзорни судија води евиденцију о судијским приправницима и стара се о доследном спровођењу динамике Програма обуке приправника волонтера.

За пријем у својство судијског приправника -  волонтера потребно је суду доставити:

  1. Молбу за пријем у својству судијског приправника - волонтера која треба да садржи кратку биографију уз обавезан контакт телефон (број мобилног телефона),
  2. Фотокопија дипломе или уверења о завршеном факултету,
  3. Фотокопија личне карте односно електронски читач личне карте.