Странке, њихови пуномоћници и друга лица која долазе у суд ради тражења обавештења, разгледања и преписивања списа, добијања потврда и слично, примају се у време одређено годишњим распоредом послова у суду. Поднесци и друга писмена примају се током целог радног времена.

Странке и друга лица прима Председник или секретар суда, као и судско особље одређено распоредом послова за пријем странака, током редовног радног времена. Председник може одредити краће време за обављање појединих радњи (разгледање списа и сл. ). Председника одређује време када прима странке. Пријем странака Председник може поверити заменику председника суда или председнику појединог одељења.

Странке којима је због удаљености или других разлога отежан поновни долазак у суд примиће се и ван времена одређеног за примање странака. На исти начин ће се поступити и у хитним и другим оправданим случајевима.

Обавештења из делокруга судске управе даје Председник, заменик председника суда или председник појединог одељења. Странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица обавештавају се о стању предмета у писарници на основу података из уписника и списа. Обавештења ће се ограничити на нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази.

Судском особљу није дозвољен разговор са странкама о правилности судских радњи или одлука, или о вероватном исходу спора. Обавештења ће се давати и писмено или на други погодан начин, а кратка и хитна и телефоном, ако је то по природи ствари могуће. У судовима у којима се користи ИКТ, одређене информације се могу давати и путем Интернета према техничким могућностима суда.

Странке могу, по правилу, да разгледају списе код којих је поступак у току у свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би се тиме ометала припрема суђења. Странке могу да разгледају списе у судској јединици и одељењу ван седишта суда, под условима из става 1. овог члана.

Захтев за разгледање списа, односно умножавање подноси се на обрасцу прописаном Судским Пословником. Обавештење о месту и времену разгледања списа, биће достављено, односно саопштено странци најкасније у року од 24 сата на погодан начин.

О захтеву за умножавање и разгледање списа одлучује се у складу са законом.

Странке разгледају и преписују списе на за то одређеном месту и под надзором запосленог у писарници, а могу захтевати копирање целог списа, појединих делова списа или појединих писмених доказа (фотокопија, фотографисање, снимање, електронски облик и сл. ). Странке могу да разгледају списе у електронском облику уколико за то постоје технички услови. Осталим лицима која имају оправдан интерес разгледање, преписивање или умножавање појединих списа дозволиће се у складу са законом.

По правноснажном окончању поступка дозволу за разгледање списа даје Председник. Ако се захтев за разгледање, преписивање или умножавање списа односи на информацију од јавног значаја, о захтеву одлучује Председник у року од 15 дана од дана пријема захтева у суду у складу са посебним законом.

Нацрти неотправљених одлука, могуће белешке судије и докази у вези са којима је искључена јавност, пре разгледања ће се издвојити из списа.

На захтев странке и трећих лица која имају оправдан правни интерес и кад је то прописима одређено, издаје се уверење о чињеницама о којима суд води службене евиденције. О садржају судских одлука, записника и других дописа у списима неће се издавати потврда, већ ће се сачинити препис истих. Изводи из јавних књига издају се по посебним прописима.

Суд издаје уверење да се против лица које захтева издавање не води кривични или прекршајни поступак, на подручју за које је суд надлежан. Уколико су два или више судова повезани ИКТ, суд издаје уверење да се против лица које захтева издавање не води кривични или прекршајни поступак на територији за коју су судови надлежни.

Ако утврди да се кривични или прекршајни поступак води, издаће се уверење у коме ће се то констатовати и навести број предмета, име и презиме странке, лични број и подаци о стадијуму поступка (члан закона и назив дела).

На захтев лица судови издају уверења да ли је лице у одређеном периоду кажњавано за одређени прекршај или привредни преступ на подручју за које је надлежан, односно на територији за коју су надлежни судови који су повезани ИКТ.

Правну помоћ грађанима пружају судови у складу са законом и Пословником. Сваки суд је дужан да ван судског поступка, на местима посебно одређеним и видно означеним у згради суда, грађанима без обзира на имовно стање да опште правне информације и почетан правни савет (о правном статусу особе, о могућностима постизања мирног решења спора, информација које се односе на сам поступак пред судом и поједине фазе поступка, о надлежности суда, појединим правилима поступка, трошковима поступка, начину и месту извршења одлуке и о могућности остваривања права на бесплатну правну помоћ и обавезну одбрану).

Правну помоћ могу пружати судијски помоћници и запослени у суду у складу са пословима које обављају. Одређене информације се могу објављивати штампањем, јавним објављивањем или уручивањем писменог текста у згради суда или у средствима јавног информисања (путем Интернета или на други погодан начин).

Поуке о праву на ослобађање од судских трошкова, о праву на бесплатну правну помоћ, обавезну одбрану или о другим правима, судови могу штампати као посебно обавештење.

Послове међусобне правне помоћи, који се односе на сарадњу са другим судовима и државним органима обавља Председник. Судија који по предмету поступа сарађује непосредно са другим судовима, јавним тужилаштвима, другим државним органима и установама по правилима процесних закона који се примењују у конкретном предмету.

Судско особље поступа у стварима правне помоћи када је изричито овлашћено за то. Списи се могу доставити другим државним органима, у складу са законом, само на основу сагласности Председника и судије који поступа по предмету и ако се тиме не омета судски поступак.

Замолнице за правну помоћ упућене другим судовима требало би да буду јасне и потпуне: садрже ознаку предмета, имена странака, предмет, кратку и одређену садржину захтева, ознаку да ли је са расправе, односно претреса јавност искључена, да ли су се странке одрекле права присуствовања или тражиле да сведок на свој исказ положи заклетву. Ако се захтева саслушање, навешће се све околности о којима саслушани треба да се изјасне.

Предмет по коме се тражи правна помоћ доставља се замољеном суду само изузетно када постоје оправдани разлози. У овом случају, писарница формира помоћни омот, у који ставља копију замолнице и уноси датум предевиденције. Рок повраћаја предмета евидентира се и у Списку послатих предмета које треба вратити.

Замољени суд је дужан да обавести суд који је послао замолницу уколико има проблема да се по замолници поступи у примереном року.

Домаћи судови одређени законом пружају међународну правну помоћ страним судовима, органима и међународним организацијама у складу са посебним прописима.

Захтев за међународну правну помоћ иностраним органима подноси се у виду излазне замолнице за међународну правну помоћ у кривичним, грађанским стварима и замолнице за дипломатско-конзуларно представништво.

Домаћи судови захтевају међународну правну помоћ подношењем излазне замолнице, које упућују страним судовима, иностраним органима и међународним организацијама, у складу са посебним прописима.

Излазна замолница требало би да буде јасна и потпуна и да садржи: назив суда који упућује замолницу и назив замољеног иностраног суда, органа, односно дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, правни основ захтева за међународну правну помоћ (међународни уговор), име и презиме, пребивалиште или боравиште и држављанство, односно назив и седиште странака и њихово својство у поступку, име, презиме и адресу заступника странака ако их имају, ознаку списа и опис случаја за који се тражи међународна правна помоћ, предмет замолнице - опис радње међународне правне помоћи која се тражи, садржај замољене радње (нпр. врста доказа или мера које се траже, околности на које би требало извести доказе и сл. ), као и друге елементе који су неопходни за поједине видове међународне правне помоћи.

Замолнице, које се имају доставити у иностранство, потписује Председник.

Судске одлуке се могу достављати страним државама и међународним институцијама у овереном препису на латиничном писму уз достављане оригиналне одлуке, по њиховој молби или ако је то предвиђено потврђеним међународним уговором.

У свакодневном пословању, а нарочито у вези са оверавањем исправе за употребу у иностранству, суд је дужан да обрати пажњу на садржај и читкост појединих писмена и исправа које се оверавају, на квалитет хартије, отисак печата и на све друго што је од значаја за спољни изглед писмена и исправе. Ако писмено не испуњава услове из става 1. овог члана, Председник може ускратити оверу писмена и упутити подносиоца да поднесе уредно писмено, које је и по спољном изгледу подобно за употребу у иностранству.

Председник својим потписом и печатом суда потврђује да је наведено лице пред судом потписало исправу или признало за свој потпис на исправи. Текст овере дат је на посебном обрасцу који се налази у судском пословнику и чини његов саставни део.

Текст овере ставља се непосредно иза последњег реда текста исправе, а ако је простор недовољан ставља се на посебној страни.

Председник и судија који га замењује у пословима међународне правне помоћи, депонују у Министарству своје изворне потписе.