Суд најмање једанпут годишње, а најкасније до 1. фебруара текуће године за претходну годину, израђује информатор са основним подацима о раду, који су прописани посебним законом и овим пословником, а од значаја су за остваривање права грађана и презентацију организације рада суда јавности. Информатор садржи: назив и седиште суда; годишњи распоред послова; контакт информације (телефон, факс, веб-страницу и адресу електронске поште), имена руководилаца судске управе, податке о радном времену суда и његових служби, имена и контакте лица овлашћених за пријем, обавештавање странака и поступање по притужбама, имена и контакте лица овлашћених за издавање уверења и оверу потписа; имена и контакте лица овлашћених за омогућавање разгледања, преписивања и копирања списа.

Информатор, збирке одлука и правних ставова, суд може објављивати у штампаном или електронском облику.

 

 

   Информатор - 2017. год

 

За преглед наведеног докумената потребно је да на вашем рачунару имате инсталиран један од бесплатних програма као "Word Viewer" или "Open Office". Кликом на име програма отварате страницу за преузимање.