надлежност вишег суда у пожаревцу
Сазнајте нешто више о надлжености Вишег суда у Пожаревцу, регулисаној чланом 23. Закона о уређењу судова.
информатор вишег суда у пожаревцу
Информатор садржи основне и најважније податке о називу и седишту суда, годишњем распореду послова, контакт иформацијама итд.
билтен вишег суда у пожаревцу
Билтен судске праксе састоји се од сентенци из кривичног и грађанског права и теоријско - практичних радова.